Публікації Публыкації
1. Мельничук М.Д., Новак Т.В., Клюваденко А.А., Пінчук А.П. Практикум з біотех нології рослин. — К.: Видавничий центр НАУ, 2005. — 114 с.
2. Мельничук М.Д. Фітовірусологія. Посібник. — К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. — 200с.
3. Мельничук М.Д., Таргоня В.С., Ясинська Н.П. Удосконалення методів визначення показників якості при виробництві ентомологічного препарату трихограми // Технікотехнологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і техно логій для сільського господарства України. 36 наук, праць. — Дослідницьке, 2006 — 9 (23). Кн. 2. — С. 111—122.
4. Мельничук М.Д., Шелестова В.С., Ясинська (Дем'янчук) Н.П. Критерії контролю якості трихограми, яку розводять в біологічних лабораторіях та біофабриках // Науковий вісник НАУ. — 2006. — Вип. 95. — С. 20—23.
5. Мельничук М.Д., Спиридонов В.Г., Ясинская (Демьянчук) Н.П., Облап Р.В. Гене тический анализ энтомофага вида Trichogramma pintoi Voeg // Доп. НАН Украї ни. — 2007. — № 6. — С. 159—162.
6. Мельничук М.Д., Ясинська (Дем'янчук) Н.П. Ефект медового підживлення імаго на життєздатність трихограми // Наук. Доп. НАУ. — 2007. — № 7.
7. Мельничук М.Д., Таргоня В.С., Дем'янчук Н.П. Порівняльна біоенергетична оцін ка процесів виробництва ентомологічного препарату трихограми // Науковий вісник НАУ. — 2007. — Вип. 107. — С. 11—16.
8. Мельничук М.Д., Дем'янчук Н.П. Економічна ефективність елементів біотехно логічного процесу виробництва ентомологічного препарату трихограми // Нау ковий вісник НАУ. — 2007. — Вип. 117. — С. 11—14.
9. Ясинська (Дем'янчук) Н.П. Таргоная В.С.Голуб Г.А.Марус О.А.Дубровін В.О.Старчевський І.П Бельченко В.М. Пат. № 26723 Україна. Спосіб селекції трихограми. Опубл. 10.10.2007.
10. Ясинська (Дем'янчук) Н.П., Таргоная В.С., Голуб Г.А., Марус О.А.Дубровін В.О., Старчевський І.П., Бельченко В.М. Пат. № 26722 Україна. Пристрій для вироб ництва ентомологічного препарату трихограми. Опубл. 10.10.2007.
11. Дем'янчук Наталія Петрівна Біотехнологічні аспекти виробництва ентомологіч ного препарату трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae) для біологічного за хисту рослин [] : автореф. дис. канд. с.г. наук: 03.00.20 / Н. П. Дем`янчук ; наук. кер. М. Д. Мельничук ; Нац. аграр. унт. — Київ, 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18.
12. Дем'янчук Н.П., Облап Р.В., Новак Н.Б., Мельничук М.Д. Молекулярногенетичні дослідження ентомофагів роду Trichogramma Westw. // Цитология и генетика. — 2008. — Т.42. — № 4. — С. 58—62.
13. ДСТУ 5017:2008 Ентомологічні препарати трихограми. Загальні технічні умови.
14. Мельничук М.Д., Мироненко В.Г., Поліщук В.М., Дубровін В.О., Голуб Г.А., Но вак Т.В., Брагіда М.В., Міщенко В.І., Лободко М.М., Драгнєв С.В., Грищенко О.М., Ющенко Л.П., Дем'янчук Н.П. "Процеси та апарати біотехнологічних вироб ництв". Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв" і "Енергобіотехнологія". — К.: Видавничий центр НАУ, 2008. — 38 с.
15. Мельничук М.Д., Ясинська Н.П., Таргоня В.С., Голуб Г.А., Марус О. А., Дубровін В.О., Старчевський І. П., Бєльченко В.М. Пат. № 84969 Україна. Спосіб селекції трихограми. Опубл. 10.12.2008.
16. Мельничук М.Д., Таргоня В.С., Ясинська Н.П., Голуб Г.А., Марус О.А., Дубровін В.О., Старчевський І.П., Бєльченко В.М. Пат. № 83949 Україна. Пристрій для ви робництва ентомологічного препарату трихограми. Опубл. 26.08.2008.
17. Патент на корисну модель № 45373. Україна. АО1К 67/033. Спосіб калібруван ня яєць фітофагів / Марус О.А., Голуб Г.А., Дубровін В.О., Мироненко В.Г., Ющенко Л.П., Мельничук М.Д., Григорюк І.П., Старчевський І.П., Міщенко В.І. — Опубл. 10.11.2009. Бюл. №21.
18. Мельничук М.Д., Дубровін В.О., Марус О.А., Мироненко В.Г., Ющенко Л.П., Григо рюк І.П., Старчевський І.П., Міщенко В.І. Пат. № 89931 Україна. Калібратор яєць фітофагів. Опубл. 10.03.2010.
19. Пат. № 53164 Україна. Спосіб біологічного захисту насаджень хмелю від шкідливих комах. / Дрозда В.Ф., Мельничук М.Д. Опубл. 27.09.2010
20. Пат. № 54929 Україна. Спосіб біологічного захисту зерняткових та кісточкових садів від плодожерок. / Дрозда В.Ф., Мельничук М.Д. Опубл. 25.11.2010
21. Пат. № 56061 Україна. Спосіб масового лабораторного розведення видів росту Trichogramma. / Дрозда В.Ф.,Кочерга М.О., Мельничук М.Д. Опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
22. Мельничук М.Д., Бортник Т., Грогуленко Д.// Сучасні технології біозахисту рослин та застосування біодобрив. Доступ до ресурсу - за посиланням
← Назад